Zakres badań

Zakres wykonywanych badań

do pobrania na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

 

Oferujemy pełen zakres badań mikrobiologicznych.

 

Mięso i przetwory mięsne | Mleko i przetwory mleczne | Wyroby garmażeryjne | Jaja Ryby i przetwory rybne | Żywność mrożona | Wyroby cukiernicze | 

Zboża i przetwory zbożowe

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi.


  PN-EN ISO 6579-1

 • Obecnoœść Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym.


  PN-EN ISO 6579-1 + Schemat White’a-Kauffmanna– Le Minora

 • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 21528-2

 • Obecność Listeria monocytogenes. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym.


  PN-EN ISO 11290-1

 • Liczba Listeria monocytogenes. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-EN ISO 11290-2

 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 6888-2 + A1

 • Liczba bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 4832

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli.
  Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1 

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Obecność bakterii z grupy coli - Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 4831

 • Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

   
  PN-EN ISO 13720

 • Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej w temperaturze 30 st. C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 15214

 • Obecność gronkowców koagulazododatnich Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem na pożywce agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem 


  PN-EN ISO 6888-3+AC

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda PCR, BAX®System 


  PB-03 opracowana w oparciu o test BAX®System Salmonella

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda PCR, BAX®System


  PB-04 opracowana w oparciu o test DuPontTM BAX®System L. monocytogenes 24


  Mięso i przetwory mięsne

 • Liczba enterokoków. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-A-82055-7


  Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością


   

 • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

  PN-ISO 16649-2

 • Obecność przypuszczalnych Escherichia coli w 1 cm3 popłuczyn. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 7251

 • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda odcisków agarowych


  IB-05

 • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 21528-2

 • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda odcisków agarowych


  IB-06

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym


  PN-EN ISO 6579-1

 • Obecność bakterii z grupy coli w 1 cm3 popłuczyn. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 4831

 • Obecność Listeria monocytogenes. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


  PN-EN ISO 11290-1

 • Obecność Enterobacteriaceae w 1 cm3 popłuczyn. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

  PN-ISO 21528-1

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda PCR, BAX®System


  PB-03 w oparciu o test BAX®System Salmonella

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda PCR, BAX®System

  PB-04 w oparciu o test DuPontTM BAX®System L. monocytogenes 24EWoda do spożycia przez ludzi


 • Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 36°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 6222

 • Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 22°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 6222

 • Liczba enterokoków. Obecność enterokoków Metoda filtracji membranowej


  PN-EN ISO 7899-2

 • Liczba bakterii z grupy coli. Obecność bakterii z grupy coli Metoda filtracji membranowej


  PN-EN ISO 9308-1 + A1

 • Liczba Escherichia coli. Obecność Escherichia coli. Metoda filtracji membranowej


  PN-EN ISO 9308-1 + A1

  Pasze


 • Obecnoœść Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

  PN-EN ISO 6579-1

   

 • Ogólna liczba drobnoustrojów - metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Liczba Enterobacteriaceae - metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 21528-2

 • Liczba B - glukuronidazo - dodatnich Escherichia coli - metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba bakterii z grupy coli- metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 4832

 • Obecnoœć kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp.


  Metoda PCR, BAX®System PB-03 opracowana w oparciu o test BAX®System Salmonella 

Mleko i przetwory mleczne

 • Liczba enterokoków. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-A-86034-10

 • Obecność przypuszczalnych Escherichia coli. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 7251  Dodatki do żywności


 • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


  PN-EN ISO 6579

 • Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 4831

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 21528-2Przyprawy • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


  PN-EN ISO 6579-1

 • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


  PN-EN ISO 11290-1

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2

 • Liczba bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 4832

 • Obecność bakterii z grupy coli. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 4831

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2Solanka


 • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 21528-2

 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 6888-2 + A1

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktacho aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Obecność Listeria monocytogenes. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


  PN-EN ISO 11290-1
Dodatki do pasz


 • Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


  PN-EN ISO 6579-1

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2
Owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne


 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


  PN-EN ISO 6579-1

 • Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1 + Ap1

 • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


  PN-EN ISO 11290-1

 • Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-EN ISO 11290-2

 • Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 4832

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1
Napoje bezalkoholowe ( soki )


 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


  PN-EN ISO 6579-1

 • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


  PN-EN ISO 11290-1

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1

  • Transport próbek odbywa się w kontrolowanych warunkach, zgodnie z wymaganiami. Stosowane wyposażenie jest nadzorowane w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025. 

  Próbki do badań są pobierane przez wykwalifikowany i doświadczony personel, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Posiadamy akredytację PCA na pobór próbek wody. Próbki wody pobierane są przez certyfikowanych próbkobiorców.

 

 

Zapewniamy:

 

 • jałowe woreczki z gąbką do poboru wymazów z tusz zwierząt rzeźnych,
 • jałowe butelki do poboru wody,
 • płytki kontaktowo - odciskowe,
 • możliwość odbioru próbek i dostawę do laboratorium.
Do pobrania

Rozpocznij z nami współpracę wypełniając zlecenie badania poniżej i przekazując je wydrukowane przedstawicielowi Laboratorium lub wysyłając e-mailem na adres: 
laboratorium@szneider.pl

 

 

  

 

 

PCA
Ilac MRALaboratorium zapewnia:

 

 • jałowe woreczki z gąbką do poboru wymazów,
 • jałowe butelki do poboru wody,
 • płytki kontaktowo - odciskowe,
 • możliwość odbioru próbek i dostawę do laboratorium.

Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej
lek. wet. Ewa Szneider

 

Klonówiec 3H, 64-111 Lipno
Przy drodze krajowej nr 5

 

tel. 697 531 739

tel. 65 545 10 12
laboratorium@szneider.pl