Zakres badań

Zakres wykonywanych badań
dostępny na stronie Polskiego Centrum Akredytacji


Oferujemy pełny zakres badań mikrobiologicznych.
Mięso i przetwory mięsne | Mleko i przetwory mleczne | Wyroby garmażeryjne | Jaja Ryby i przetwory rybne | Żywność mrożona | Wyroby cukiernicze | 
Zboża i przetwory zbożowe

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi.


  PN-EN ISO 6579-1:2017-04

 • Obecnoœść Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi.


  PN-EN ISO 6579-1:2017-04 + Schemat White’a-Kauffmanna– Le Minora

 • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11

 • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 21528-2:2017-08

 • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi.


  PN-EN ISO 11290-1:2017-07

 • Liczba Listeria monocytogenes. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-EN ISO 11290-2:2017-07

 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004

 • Liczba bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 4832:2007

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli.
  Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 16649-2:2004 

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1:2009

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-1:2009 

 • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2:2009

 • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
  Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-ISO 21527-2:2009

 • Obecność bakterii z grupy coli - Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 4831:2007

 • Liczba przypuszczalnych Pseudomonas spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

   
  PN-EN ISO 13720:2010

 • Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej w temperaturze 30 st. C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 15214:2002

 • Obecność gronkowców koagulazododatnich Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem na pożywce agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem 


  PN-EN ISO 6888-3:2004+AC:2005

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda PCR, BAX®System 


  PB-03 wydanie 6 z dnia 08.03.2018 opracowana w oparciu o test BAX®System Salmonella

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda PCR, BAX®System


  PB-04 wydanie 6 z dnia 08.03.2018 opracowana w oparciu o test DuPontTM BAX®System L. monocytogenes 24


  Mięso i przetwory mięsne

 • Liczba enterokoków. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


  PN-A-82055-7:1997


  Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością


   

 • Ogólna liczba drobnoustrojów Zakres: od 1 jtk/cm2 – wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem od 20 jtk/powierzchnia badana – wymazy powierzchni nieograniczonej szablonem od 5 jtk/cm2 – wycinki z tusz zwierząt rzeźnych Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11 

 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Zakres: od 1 jtk/cm2 – wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem od 20 jtk/powierzchnia badana – wymazy z powierzchni nieograniczonej szablonem od 5 jtk/cm2 – wycinki z tusz zwierząt rzeźnych Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

  PN-ISO 16649-2:2004

 • Obecność przypuszczalnych Escherichia coli w 1 cm3 popłuczyn Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


  PN-ISO 7251:2006 

 • Ogólna liczba drobnoustrojów Zakres: od 1 jtk/cm2 Metoda odcisków agarowych


  IB-05 wydanie 3 z dnia 12.11.2013 

 • Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/cm2 - wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem od 20 jtk/powierzchnia badana – wymazy z powierzchni nieograniczonej szablonem od 5 jtk/cm2 – wycinki z tusz zwierząt rzeźnych Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


  PN-ISO 21528-2:2017-08

 • Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/cm2 Metoda odcisków agarowych


  IB-06 wydanie 3 z dnia 12.11.2013 

 • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


  PN-EN ISO 6579-1:2017-04 

 • Obecność bakterii z grupy coli w 1 cm3 popłuczyn Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym

  PN-ISO 4831:2007

 • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


  PN-EN ISO 11290-1:2017-07

 • Obecność Enterobacteriaceae w 1 cm3 popłuczyn Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi

  PN-ISO 21528-1:2017-08

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp. Metoda PCR, BAX®System

  PB-03 wydanie 6 z dnia 08.03.2018 opracowana w oparciu o test BAX®System Salmonella

 • Obecność kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Listeria monocytogenes Metoda PCR, BAX®System

  PB-04 wydanie 6 z dnia 08.03.2018 opracowana w oparciu o test DuPontTM BAX®System L. monocytogenes 24EWoda do spożycia przez ludzi


  • Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 36°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 6222:2004PN-EN ISO 19458:2007 punkt 4.4.1 

  • Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 22°C. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO 19458:2007 punkt 4.4.1

  • Liczba enterokoków. Obecność enterokoków Metoda filtracji membranowej


   PN-EN ISO 7899-2:2004 PN-EN ISO 19458:2007 punkt 4.4.1

  • Liczba bakterii z grupy coli. Obecność bakterii z grupy coli Metoda filtracji membranowej


   PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017 - 04, PN-EN ISO 19458:2007 punkt 4.4.1

  • Liczba Escherichia coli. Obecność Escherichia coli Metoda filtracji membranowej


   PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1 2017-04, PN-EN ISO 19458:2007 punkt 4.4.1

   Pasze


  • Obecnoœść Salmonella spp.


   Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi PN-EN ISO 6579-1:2017-04 

  • Obecnoœć kwasu nukleinowego DNA specyficznego dla Salmonella spp.


   Metoda PCR, BAX®System PB-03 wydanie 6 z dnia 08.03.2018 opracowana w oparciu o test BAX®System Salmonella 

  • Ogólna liczba drobnoustrojów - metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11 

  • Liczba Enterobacteriaceae - metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 21528-2:2017-08 

  • Liczba bakterii z grupy coli- metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 4832:2007 

  • Liczba B - glukuronidazo - dodatnich Escherichia coli - metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 16649-2:2004 

  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


   PN-ISO 21527-1:2009 

  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


   PN-ISO 21527-1:2009 

  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


   PN-ISO 21527-2:2009 

  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 - metoda płytkowa (posiew powierzchowny)


   PN-ISO 21527-2:2009 

Mleko i przetwory mleczne

  • Liczba enterokoków. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-A-86034-10:1993

  • Obecność przypuszczalnych Escherichia coli Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


   PN-ISO 7251:2006   Dodatki do żywności


  • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11

  • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


   PN-EN ISO 6579-1:2017-04  • Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


   PN-ISO 4831:2007  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-2:2009  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-2:2009  • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 21528-2:2017-08Przyprawy  • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11  • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


   PN-EN ISO 6579-1:2017-04  • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


   PN-EN ISO 11290-1:2017-07  • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 16649-2:2004  • Liczba bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 4832:2007  • Obecność bakterii z grupy coli. Metoda hodowlana uzupełniona potwierdzeniem biochemicznym


   PN-ISO 4831:2007  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-2:2009  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-2:2009Solanka


  • Ogólna liczba drobnoustrojów. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11

  • Liczba Enterobacteriaceae. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 21528-2:2017-08

  • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich. Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004

  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009

  • Liczba pleśni w produktacho aktywności wody wyższej niż 0,95. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009

  • Obecność Listeria monocytogenes. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


   PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Dodatki do pasz


  • Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11

  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009

  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-1:2009

  • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-2:2009

  • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


   PN-ISO 21527-2:2009

  • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


   PN-EN ISO 6579-1:2017-04

  • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


   PN-ISO 16649-2:2004
Owoce, warzywa, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne


   • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


    PN-EN ISO 6579-1:2017-04

   • Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


    PN-EN ISO 4833-1:2013-12 + Ap1:2016-11

   • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


    PN-EN ISO 11290-1:2017-07

   • Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


    PN-EN ISO 11290-2:2017-07

   • Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


    PN-ISO 4832:2007

   • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


    PN-ISO 16649-2:2004

   • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


    PN-ISO 21527-1:2009

   • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


    PN-ISO 21527-1:2009
Napoje bezalkoholowe ( soki )


    • Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi


     PN-EN ISO 6579-1:2017-04

    • Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi


     PN-EN ISO 11290-1:2017-07

    • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa (posiew wgłębny)


     PN-ISO 16649-2:2004

    • Liczba drożdży w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


     PN-ISO 21527-1:2009

    • Liczba pleśni w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)


     PN-ISO 21527-1:2009

Mięso surowe świń i dzików


   • Wykrywanie obecnoœci włoœni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszania. Metoda referencyjna. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10.08.2015 r. załącznik I, rozdział I, załącznik III   • Transport próbek odbywa się w kontrolowanych warunkach, zgodnie z wymaganiami. Stosowane wyposażenie jest nadzorowane w ramach systemu zarządzania jakością w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025. 

    Próbki do badań są pobierane przez wykwalifikowany i doświadczony personel, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Posiadamy akredytację PCA na pobór próbek wody. Próbki wody pobierane są przez certyfikowanych próbkobiorców.

 

 

Zapewniamy:

 

 • jałowe woreczki z gąbką do poboru wymazów z tusz zwierząt rzeźnych,
 • jałowe butelki do poboru wody,
 • płytki kontaktowo - odciskowe,
 • możliwość odbioru próbek i dostawę do laboratorium.
Do pobrania

Rozpocznij z nami współpracę wypełniając zlecenie badania poniżej i przekazując je wydrukowane przedstawicielowi Laboratorium lub wysyłając e-mailem na adres: 
laboratorium@szneider.pl

 

  

 

 

PCA
Ilac MRALaboratorium zapewnia:

 

 • jałowe woreczki z gąbką do poboru wymazów,
 • jałowe butelki do poboru wody,
 • płytki kontaktowo - odciskowe,
 • możliwość odbioru próbek i dostawę do laboratorium.

Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej
lek. wet. Ewa Szneider

 

Klonówiec 3H, 64-111 Lipno
Przy drodze krajowej nr 5

 

tel. 697 531 739

tel. 65 545 10 12
laboratorium@szneider.pl